Uwaga, analiza pliku przykładu może potrwać
kilkadziesiąt sekund.

*Plik przykładu nie stanowi części wzoru dokumentu elektronicznego w związku z czym jego załączanie do wniosku o publikację nie jest obligatoryjne. Jeśli jednak zostanie załączony stanowić będzie jego integralną część i co za tym idzie powinien spełnić warunki określone dla wzoru

Legenda

warunek spełniony:YES
ostrzeżenie, niespójność:WARN
błąd krytyczny:NO
warunek nie sprawdzany:?
Wyniki analizy pliku wyróżnika
1.1. struktura xml ?
1.2. odwołania zewnętrzne ?
1.3. reklama, słowa zabronione ?
1.4. niepuste węzły ?
1.5. poprawność przestrzeni nazw ?
1.6. kolejność węzłów ?
1.7. składnia identyfikatora podstawy prawnej ?
1.8. aktualność podstawy prawnej ?
Wyniki analizy pliku schematu
2.1. struktura xml ?
2.2. odwołania zewnętrzne ?
2.3. reklama, słowa zabronione ?
2.4. poprawność przestrzeni nazw ?
2.5. kolejność węzłów ?
Wyniki analizy pliku stylu
3.1. struktura xml ?
3.2. odwołania zewnętrzne ?
3.3. reklama, słowa zabronione ?
3.4. poprawność przestrzeni nazw ?
3.5. zgodność ze schematem ?
Wyniki analizy pliku przykładu
4.1. struktura xml ?
4.2. odwołania zewnętrzne ?
4.3. reklama, słowa zabronione ?


Lista słów zakazanych
Lista zewnętrznych odwołań dozwolonych

Uwaga!

Powyższy walidator nie gwarantuje, w przypadku pozytywnych wyników analizy, publikacji wzoru w CRWDE.
Ma on jedynie charakter pomocniczy i pozwala wykryć najczęściej pojawiające się błędy i dzięki temu ułatwić publikację.

Opis działania walidatora

Walidator analizuje wskazane pliki pod kątem ich poprawności względem wymagań dotyczących publikacji w CRWDE.
Analizować można pliki niezależnie od siebie, jednakże nie wszystkie warunki konieczne do publikacji są w takiej sytuacji sprawdzane.
Do publikacji potrzebne są trzy pliki: wyróżnik, schemat oraz styl, dlatego też aby uzyskać pełną informację należy poddać analizie jednocześnie wszystkie pliki. Jeśli pliki schematu i stylu będą opisywały inne wzory, otrzymamy listę błędów wynikających z ich wzajemnej niezgodności. Sprawdzana jest zgodność odwołań do głównej przestrzeni nazw w pliku stylu i schematu.

Wyniki działania programu

W wyniku działania walidator wyświetla informacje zebrane w formie tabel. Poniższa lista opisuje, jakie działania (jakie testy) kryją się pod opisami poszczególnych wierszy z tabeli prezentujacej rezultat weryfikacji analizowanych plików.
  • sprawdzanie struktury xml - analizowana jest poprawność pod względem leksykalnym ze standardem xml, wychwytywane są błędy składni i struktury dokumentu,
  • odwołania zewnętrzne - sprawdzane jest czy we wskazanym pliku nie zostały zawarte odwołania do zewnętrznych systemów, dozwolone adresy systemów zewnętrznych znajdują się poniżej tabel z wynikami analiz plików,
  • reklama, słowa zabronione - podane pliki analizowane są pod kątem wystąpienia w nich słów z listy słów zabronionych, wyświetlany jest jednocześnie fragment pliku zawierający wskazane słowo, dzięki temu można rozstrzygnąć czy w danym kontekście można dopuścić jego wystąpienie czy też nie,
  • niepuste węzły - w przypadku pliku wyróżnika, opisującego publikowany wzór, sprawdzana jest jego struktura i czy występują odpowiednie węzły, wymagane schematem, oraz czy są one wypełnione treścią,
  • poprawność przestrzeni nazw - analizowana jest deklaracja przestrzeni nazw w plikach, sprawdzane jest czy występują odpowiednie deklaracji związane ze schematami dziedzinowymi CRWDE lub W3C,
  • kolejność węzłów - schematy opisujące struktury dokumentów przesyłanych do publikacji ściśle ustalają kolejność wystąpień poszczególnych węzłów w plikach xml. Główne węzły dokumentu powinny występować w następującej kolejności: OpisDokumentu, DaneDokumentu, TrescDokumentu. W przypadku niezgodności wyświetlane są informacje którego węzła ona dotyczy,
  • zgodność ze schematem - w przypadku pliku stylu, do prawidłowej publikacji wzoru, konieczne jest aby odwołania do głównej przestrzeni nazw pliku schematu oraz pliku stylu, były zgodne ze sobą i to jest sprawdzane w tym punkcie.

Walidator udostępnia Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań.

GS1 PolskaInstytut Logistyki i Magazynowania RegulaminRegulaminKontakte-mail telefon+48 (61) 850 48 90
 
wersja 10.1cf